LIVRARE 1-2 ZILE PRIN CURIER SAU EASYBOX

0 0
Coș de cumpărături
Cream Outlet Sale

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concurs Black Friday 2022

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul Concursului “Concurs Black Friday 2022” (denumit in continuare „Concursul”) este SMART SHOPPER SRL (denumita in continuare „Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social situat in Municipiul Iasi, Aleea Basota nr. 6, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J22/506/2009, cod unic de inregistrare RO25231450.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe creamoutlet.ro.
2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe creamoutlet.ro inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI
3.1 Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe website-ul companiei creamoutlet.ro.

3.2 Concursul se desfasoara in perioada 15.11.2022 – 30.11.2022, 23:59, ora Romaniei.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului.
4.2 Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.3 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu sunt eligible conform Sectiunea 4.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate* Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiei/Agentia 2 sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
*Afiliat – o persoana juridica terta care detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3 Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Concurs are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs:
5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Sa se inscrie la newsletter prin intermediul formularui de pe site folosind adresa de email
b) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament;
d) Un Participant unic este identificat pe baza adresei de email;
e) Castigatorii vor fi contactati prin intermediul unui mesaj privat si vor fi rugati sa furnizeze numele complet si un numar de telefon, ca sa poata fi contactati in vederea primirii premiului.
f) Inscrierea se va face exclusiv in perioada aferenta desafsurarii concursului, mai exact 15 – 30 noiembrie, inclusiv ;

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

5 x 1 Card cadou 200 lei, pentru comenzi online
TOTAL VALOARE PREMII 1000.00 lei
Descriere premii:
Voucherul este valabil in perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 si poate fi utilizat o singura data pentru achizitia de produse vandute doar de creamoutlet.ro. In cazul in care valoarea achizitiei este mai mare decat valoarea voucherului, persoana trebuie sa achite diferenta de bani. Daca valoarea comenzii e mai mica decat valoarea voucherului, nu se restituie diferenta. Se poate utiliza la toate produsele din website, nu se poate cumula cu alte vouchere cadou.
6.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1000 (o mie) lei cu TVA inclus.
6.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri.
Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli suplimentare, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
6.4 In cadrul prezentului Concurs, un Participant poate castiga maximum 1 (un) premiu pe toata durata de desfasurare a Concursului, indiferent de pagina de participare.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Premiile din cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti electronica, efectuata dupa cum urmeaza:
In data de 01.12.2022 se va efectua tragerea la sorti si se vor desemna castigatorii din toate inscrierile, dupa cum urmeaza:
– 5 castigatori pentru premiile constand in „200 lei Voucher Cream Outlet”;

Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide conform celor mentionate mai sus.

În cazul în care participantul câștigător nu răspunde la mesajul privat sau nu își revendică premiul până în data de 5.12.2022, ora 12:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. Premiile nereclamate nu se vor redistribui și vor fi anulate.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
8.3 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, acesta va ramane neacordat.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.
8.4 Premiile vor fi transmise electronic, pe adresa de email comunicata de catre castigator in timpul apelului telefonic, in termen de maximum 2 (doua) zile lucratoarea de la data la care acestia au fost validati.
8.5 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu potentialii castigatori sau castigatorii premiilor dupa expirarea termenelor prevazute in prezentul Regulament, sau cu alti participanti in afara obligatiilor asumate prin prezentul Regulament.
8.6 In situatia in care din motive independente de Organizator unul dintre castigatorii validati pentru a beneficia de premiu, va anunta Organizatorul pe canalele prin care a fost contactat initial pentru a i se aduce la cunostinta castigarea premiului ca nu poate participa sau refuza, premiul nu se va acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este cazul, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, find in sarcina exclusiva a castigatorilor.
9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII
10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.
10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
ü Inregistrarile efectuate in afara perioadei Concursului mentionate mai sus;
ü Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
ü Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
ü Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
ü Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, find in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
ü Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
ü Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
ü Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
11.1 Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei, de catre Organizator in calitate de operator de date si de catre Agentia si Agentia 2 cu datele de identificare din prezentul, in calitate de imputerniciti, pentru prelucrarea datelor castigatorilor premiilor.
11.2 Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor si adreselor de contact prevazute in Anexa nr. 1 de mai jos.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA
12.1 Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
12.3 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII
13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, prin intermediul formularului de contact disponibil pe creamoutlet.ro in termen de maximum 5 (cinci) zile de la anuntarea castigatorilor. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Iasi.


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
„Concurs Black Friday 2022”

  • Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: SMART SHOPPER SRL, societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana.

Datele de contact ale Operatorului pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
SMART SHOPPER SRL, la adresa postala: Aleea Basota 6, Judetul Iasi sau prin email la urmatoarea adresa: office@creamoutlet.ro

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului
In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Adresa de email;

II. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:
i) Organizarii si desfasurarii Concursului;
ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;
iii) Atribuirea si punerea in posesie a premiilor;
iv) Indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

III. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele personale ale Participantilor si ale Castigatorilor vor fi prelucrate de catre Operator si Imputernicitii acestuia in temeiul executarii prezentului Regulament, dar si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale impuse de lege atunci cand premiile acordate sunt in valoare de cel putin 600 lei.
Prin inscrierea la prezenta Concurs, participantii isi dau acordul cu privire la efectuarea de catre Organizator si IImputernicitii acestuia a oricaror acte si fapte necesare, inclusiv prelucrarea de date personale, in vederea aducerii la indeplinire a prezentului Regulament.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate vor fi folosite de SMART SHOPPER SRL.

V. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

VI. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii, prin prezentul Regulament, cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a fi uitati;
(ix) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

VII. Alte prevederi
In masura in care in cadrul Concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii vor confirma in scris ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si folosite, si vor face dovada faptului ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
In cazul in care Participantii nu vor face dovada acordului tertelor persoane de prelucrare a datelor personale, orice astfel de date dezvaluite catre Operator sau Imputerniciti, vor fi sterse/distruse in cel mai scurt timp posibil.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

 

Folosim module cookie proprii și ale terților în scopuri analitice și pentru a-ți prezenta publicitate și conținut personalizat pe baza unui profil elaborat în concordanță cu obiceiurile tale de navigare.

Prin click pe "ACCEPT TOATE", acceptati folosirea tuturor Tehnologiilor de tip Cookie. Prin click pe "ACCEPT PARTIAL" nu se vor folosi alte cookie in afara de cele strict necesare pentru functionarea website-ului.

Pentru mai multe informații consultă politica de confidențialitate.